Znaki specjalne
Znak Stała liczbowa Symbol znaku Opis

Nie wszystkie przeglądarki będą w stanie wyświetlać znaki przedstawione w tabeli, a niektóre spośród nich mogą nawet wyświetlać inne znaki, niż podano w tabeli. Nowsze przeglądarki wydają się lepiej obsługiwać przedstawione tu znaki, jeśli jednak chciałbyś ich używać, to warto dokładnie przetestować zawierającą je stronę w wielu różnych przeglądarkach.

  �-   Nieużywane
  	   Tabulacja pozioma
  
   Nowy wiersz
  -    Nieużywane
      Odstęp
! !   Znak wykrzyknika
" " " Cudzysłów
# #   Symbol ilości
$ $   Znak dolara
% %   Procent
& & & Znak &
' '   Apostrof
( (   Lewy nawias
) )   Prawy nawias
* *   Gwiazdka
+ +   Znak plus
, ,   Przecinek
- -   Minus
. .   Kropka
/ /   Ukośnik lewy (slash)
0 0   Cyfra 0
1 1   Cyfra 1
2 2   Cyfra 2
3 3   Cyfra 3
4 4   Cyfra 4
5 5   Cyfra 5
6 6   Cyfra 6
7 7   Cyfra 7
8 8   Cyfra 8
9 9   Cyfra 9
: :   Dwukropek
; &#59;   Średnik
< &#60; &lt; Znak mniejszości
= &#61;   Znak równości
> &#62; &gt; Znak większości
? &#63;   Pytajnik
@ &#64;   Znak "at"
A &#65;   Litera A
B &#66;   Litera B
C &#67;   Litera C
D &#68;   Litera D
E &#69;   Litera E
F &#70;   Litera F
G &#71;   Litera G
H &#72;   Litera H
I &#73;   Litera I
J &#74;   Litera J
K &#75;   Litera K
L &#76;   Litera L
M &#77;   Litera M
N &#78;   Litera N
O &#79;   Litera O
P &#80;   Litera P
Q &#81;   Litera Q
R &#82;   Litera R
S &#83;   Litera S
T &#84;   Litera T
U &#85;   Litera U
V &#86;   Litera V
W &#87;   Litera W
X &#88;   Litera X
Y &#89;   Litera Y
Z &#90;   Litera Z
[ &#91;   Lewy nawias kwadratowy
\ &#92;   Ukośnik prawy (backslash)
] &#93;   Prawy nawias kwadratowy
^ &#94;   Znak karetki
- &#95;   Pozioma kreska
` &#96;   Akcent
a &#97;   Litera a
b &#98;   Litera b
c &#99;   Litera c
d &#100;   Litera d
e &#101;   Litera e
f &#102;   Litera f
g &#103;   Litera g
h &#104;   Litera h
i &#105;   Litera i
j &#106;   Litera j
k &#107;   Litera k
l &#108;   Litera l
m &#109;   Litera m
n &#110;   Litera n
o &#111;   Litera o
p &#112;   Litera p
q &#113;   Litera q
r &#114;   Litera r
s &#115;   Litera s
t &#116;   Litera t
u &#117;   Litera u
v &#118;   Litera v
w &#119;   Litera w
x &#120;   Litera x
y &#121;   Litera y
z &#122;   Litera z
{ &#123;   Lewy nawias klamrowy
| &#124;   Kreska pionowa
} &#125;   Prawy nawias klamrowy
~ &#126;   Tylda
  &#127;-&#159;   Nieużywane
  &#160; &nbsp; "Nie łamiący" odstęp
! &#161; &iexcl; Odwrócony wykrzyknik
¢ &#162; &cent; Znak centa
£ &#163; &pound; Znak funta szterlinga
¤ &#164; &curren; Ogólny znak waluty
¥ &#165; &yen; Znak jena
¦ &#166; &brvbar; lub &brkbar; Kreska pionowa przerywana
§ &#167; &sect; Znak paragrafu (sekcji)
¨ &#168; &uml; Umlaut
© &#169; &copy; Znak praw autorskich
ª &#170; &ordf; Liczebnik żeński
« &#171; &laquo; Lewy nawias kątowy, lewy znak cytowania
¬ &#172; &not; Znak negacji (NOT)
­ &#173; &shy; Znak miękkiego przeniesienia
® &#174; &reg; Zarejestrowany znak towarowy
¯ &#175; &macr; Akcent
° &#176; &deg; Znak stopni
± &#177; &plusmn; Plus lub minus
² &#178; &sup2; Indeks górny dwa
³ &#179; &sup3; Indeks górny trzy
´ &#180; &acute; Akcent
µ &#181; &micro; Znak mikro
&#182; &para; Znak akapitu
· &#183; &middot; Kropka (środkowa)
¸ &#184; &cedil; Cedilla
¹ &#185; &sup1; Indeks górny jeden
º &#186; &ordm; Liczebnik męski
» &#187; &raquo; Prawy nawias kątowy, prawy znak cytowania
¼ &#188; &frac14; Ułamek jedna czwarta
½ &#189; &frac12; Ułamek jedna druga
¾ &#190; &frac34; Ułamek trzy czwarte
¿ &#191; &iquest; Odwrócony znak zapytania
À &#192; &Agrave; Litera A, akcent gravis
Á &#193; &Aacute; Litera A, akcent ostry
 &#194; &Acirc; Litera A, daszek
à &#195; &Atilde; Litera A, tylda
Ä &#196; &Auml; Litera A, dwie kropki lub umlaut
Å &#197; &Aring; Duże A, kółko
Æ &#198; &AElig; Litera AE (ligatura)
Ç &#199; &Ccedil; Litera C, cedilla
È &#200; &Egrave; Litera E, akcent gravis
É &#201; &Eacute; Litera E, akcent ostry
Ê &#202; &Ecirc; Litera E, daszek
Ë &#203; &Euml; Litera E, dwie kropki lub umlaut
Ì &#204; &Igrave; Litera I, akcent gravis
Í &#205; &Iacute; Litera I, akcent ostry
Î &#206; &Icirc; Litera I, daszek
Ï &#207; &Iuml; Litera I, dwie kropki lub umlaut
Ð &#208; &ETH; Litera Eth (islandzka)
Ñ &#209; &Ntilde; Litera N, tylda
Ò &#210; &Ograve; Litera O, akcent gravis
Ó &#211; &Oacute; Litera O, akcent ostry
Ô &#212; &Ocirc; Litera O, daszek
Õ &#213; &Otilde; Litera O, tylda
Ö &#214; &Ouml; Litera O, dwie kropki lub umlaut
× &#215; &times; Znak mnożenia
Ø &#216; &Oslash; Litera O, przekreślone
Ù &#217; &Ugrave; Litera U, akcent gravis
Ú &#218; &Uacute; Litera U, akcent ostry
Û &#219; &Ucirc; Litera U, daszek
Ü &#220; &Uuml; Litera U, dwie kropki lub umlaut
Ý &#221; &Yacute; Litera Y, akcent ostry
Þ &#222; &THORN; Litera THORN (islandzka)
ß &#223; &szlig; Małe długie "s" (niemieckie)
à &#224; &agrave; Litera a, akcent gravis
á &#225; &aacute; Litera a, akcent ostry
â &#226; &acirc; Litera a, daszek
ã &#227; &atilde; Litera a, tylda
ä &#228; &auml; Litera a, dwie kropki lub umlaut
å &#229; &aring; Litera a, kółko
æ &#230; &aelig; Litera ae (ligatura)
ç &#231; &ccedil; Litera c, cedilla
è &#232; &egrave; Litera e, akcent gravis
é &#233; &eacute; Litera e, akcent ostry
ê &#234; &ecirc; Litera e, daszek
ë &#235; &euml; Litera e, dwie kropki lub umlaut
ì &#236; &igrave; Litera i, akcent gravis
í &#237; &iacute; Litera i, akcent ostry
î &#238; &icirc; Litera i, daszek
ï &#239; &iuml; Litera i, dwie kropki lub umlaut
ð &#240; &eth; Litera eth, używana w alfabecie islandzkim
ñ &#241; &ntilde; Litera n, tylda
ò &#242; &ograve; Litera o, akcent gravis
ó &#243; &oacute; Litera o, akcent ostry
ô &#244; &ocirc; Litera o, daszek
õ &#245; &otilde; Litera o, tylda
ö &#246; &ouml; Litera o, dwie kropki lub umlaut
÷ &#247; &divide; Litera dzielenia
ø &#248; &oslash; Litera o, przekreślone
ù &#249; &ugrave; Litera u, akcent gravis
ú &#250; &uacute; Litera u, akcent ostry
û &#251; &ucirc; Litera u, daszek
ü &#252; &uuml; Litera u, dwie kropki lub umlaut
ý &#253; &yacute; Litera y, akcent ostry
þ &#254; &thorn; Litera thorn (islandzka)
ÿ &#255; &yuml; Litera y, dwie kropki lub umlaut
 
XHTML CSS
Webmaster.net.pl      2021